Jsou dnešní děti skutečně problémovější?


Z úst pÅ™edevším starších lidí můžeme Äasto slyÅ¡et, že dneÅ¡ní dÄ›ti nemají žádný respekt, ani pÅ™ed rodiÄi ani pÅ™ed uÄiteli. Podle nich si dovolují až příliÅ¡, a v minulosti by jim to nebylo tolerováno. A na první pohled to tak může skuteÄnÄ› vypadat. AvÅ¡ak když se podíváme blíže, zjistíme, že situace není až tak jednoduchá.

 

výchova dětí není jednoduchá

 

JistÄ›, můžeme namítnout, že uÄitel má dnes mnohem menší pravomoci, a že v podstatÄ› může pouze napsat poznámku. A z té si, pÅ™iznejme si, pÅ™edevším starší žáci až tolik nedÄ›lají. OvÅ¡em to neznamená, že nemohou mít následky doma. Koneckonců, rodiÄe si poznámku pÅ™eÄtou a pak mohou adekvátnÄ› reagovat.

 

Můžeme samozÅ™ejmÄ› namítnout, že poznámky mohou dÄ›ti pÅ™ed rodiÄi zatajovat. Od toho jsou tu vÅ¡ak rodiÄovské schůzky, na kterých lze podobné případy probrat, případnÄ› může rodiÄ požádat o schůzku s rodiÄem. A v dneÅ¡ní dobÄ› je díky moderním komunikaÄním prostÅ™edkům sjednání takové schůzky jednodušší, než kdy dřív.

 

rodiÄe jsou pro výchovu klíÄoví

 

Dalším faktorem je to, že se mnoho rodiÄů o své dÄ›ti příliÅ¡ nezajímá. Existuje mnoho tÄ›ch, kterým je dovoleno dÄ›lat prakticky cokoliv bez jakýchkoliv následků. Už jako malé dÄ›ti byly zvyklé na to, že je rodiÄe pustí ven a doma chtÄ›jí vidÄ›t jen na jídlo. A aÄkoliv to se může zdát jako splnÄ›ný dÄ›tský sen, zvláštÄ› starší generaci, dÄ›ti se tímto způsobem nenauÄí žádné hranice.

 

SamozÅ™ejmÄ› to nelze plnÄ› svádÄ›t na rodiÄe. V dneÅ¡ní dobÄ› totiž není snadné uživit rodinu, a tak tráví mnoho Äasu v zamÄ›stnání, ze kterého se vrací unaveni. Nemají tak v podstatÄ› energii na to, aby se jeÅ¡tÄ› zabývali problémy, které jejich dÄ›ti případnÄ› dÄ›lají.

 

Je jasné, že nÄ›co takového tu bylo v podstatÄ› vždycky. V souÄasné dobÄ› se vÅ¡ak také rozÅ¡iÅ™uje liberálnÄ›jší výchova, kterou si vÅ¡ak mnozí pletou s tou volnou, kdy si dÄ›ti mohou dÄ›lat, cokoliv se jim zlíbí, což také není dobÅ™e. Proto je potÅ™eba, abychom k výchovÄ› dÄ›tí, stejnÄ› jako k mnoha jiným vÄ›cem, pÅ™istupovali s rozumem.